Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post- / bezoekadres

p/a Rubenslaan64, 4383 WG Vlissingen; e-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor / door Koudekerke. Een van de acties die wordt georganiseerd is Koudekerke SR.

De stichting heeft ten doel

  1. Het organiseren van activiteiten danwel het inzamelen van geld, ten behoeve van projecten en/of onderzoeken bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren van een of meer (benefiet)acties;
– het verkrijgen van donatie van particulieren, bedrijven/organisaties en verenigingen, alsmede het verkrijgen van opbrengsten uit georganiseerde evenementen of georganiseerde/spontane geldinzamelingacties.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

– Statutaire doelstelling, artikel 3 van de statuten;
– Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen;
– Afwezigheid van winstoogmerk; de stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

Beleid

Met het organiseren van een Glazen Huis van 18 tot en met 24 december 2016 in Koudekerke heeft Koudekerke Serious Request de landelijke campagne van 3FM en het Rode Kruis in hun strijd tegen longontsteking in ontwikkelingsgebieden ondersteunt.

Vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
– Subsidies en andere bijdragen;
– Schenkingen, erfstellingen en legaten;
– Alle andere verkrijgingen en baten.

Kostenstructuur van de instelling

– Het bestuur zorgt ervoor dat de beheerkosten van de Stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
– Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
– Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.


Bestuur

Het bestuur van de “Stichting Koudekerke Samen” bestaat uit:
De heer Maurice Stougje: Voorzitter
De heer Tom Aarnoutse: Secretaris
De heer Robert Christiaan Albert Boot: Penningmeester


Verslag van de uitgeoefende activiteit:

Koudekerke Serious Request 18 tot en met 24 december 2016

In de actieweek hebben wij een fantastisch bedrag verzameld voor het Rode Kruis!
Drie lokale DJ’s hebben zich laten opsluiten van 18 tot en met 24 december zonder eten in het Glazen Huis van Koudekerke.

Onder het thema “Laat ze niet stikken”maakten ze 24/7 een muziekprogramma dat via livestream op www.zelandnet.nl te volgen was en uitgezonden werd op DELTA kanaal 995.

Naast deze liveshow organiseerden wij ook elke dag een verbazingwekkend lekker programma inclusief live optredens, gezelligheid en entertainment op het Dorpsplein van Koudekerke.


Met het organiseren van een Glazen Huis van 18 tot en met 24 december 2016 in Koudekerke met een team van 151 vrijwilligers, ondersteunt Koudekerke Serious Request de landelijke campagne van 3FM en het Rode Kruis in hun strijd tegen longontsteking in ontwikkelingsgebieden. Ook hebben wij alle bewoners van Zeeland aangemoedigd om zelf in actie te komen. Naast het mooie bedrag hetgeen is ingezameld voor het goede doel € 101.429,99 hebben wij gehoopt dat vooral de omgeving geïnspireerd werd en samen te brengen. Dit is in ieder geval gelukt.
Serious Request heeft zich vorig jaar jaar ingezet voor slachtoffers van de stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die relatie eenvoudig te redden zijn. Het gebrek aan hulp is in de meeste ontwikkelingslanden groot. Vooral kinderen van vijf jaar en jonger in arme plattelandsgebieden zijn kwetsbaar.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Werkelijk
2016

BATEN €

12310 Kerk 1.954
80000 Opbrengsten uit acties / sponsoring 83.438
81090 Emballage 602
81090 Muziek 8.648
81090 Kaarsen verkoop 783
81092 Veiling 8.549
81093 Merchandise 2.835
81094 Horeca 21.599
__________
Totaal baten: 128.408

LASTEN €

12500 Beveiliging / GWL 5.475
12600 Huur kabels / Inkoop merchandise 6.518
45010 Gemeente Veere/bouwmat. 753
81094 Inkoop horeca 14.232
__________
Totaal lasten 26.978

Resultaat 101.430


Balans

Rekening Omschrijving Debet Credit Coderen Debet Credit
11100 Debiteuren 3.985,24
12310 Rabobank 120.638,31
12500 Overlopende kruispost 1 5.474,46
12600 Betalingen onderweg 6.279,38
13400 Crediteuren 26.976,92
132.392,15 30.962,16

Saldo winst 101.429,99 Saldo in bew. 0,00 0,00

Balanstotaal 132.392,15 132.392,15 Balans in bewerking


Toelichting op jaarcijfers 2016

De Stichting Koudekerke Samen heeft ten doel: Het organiseren van activiteiten dan wel het inzamelen van geld ten behoeve van projecten en/of onderzoek bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel.

In 2016 is ervoor gekozen aan te haken bij de landelijke campagne van 3FM en het Rode Kruis in hun strijd tegen longontsteking bij jonge kinderen in ontwikkelingsgebieden. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking.

Met het organiseren van een Glazen Huis van 18 tot en met 24 december 2016 in Koudekerke ondersteunt Koudekerke Serious Request de landelijke campagne.

De ontvangen gelden opgebracht door sponsoren, acties, live optredens, merchandising, horeca e.d. worden in het eerste kwartaal 2017 overgemaakt aan het Rode Kruis.

Op het totale bedrag worden de kosten die met dit evenement gepaard zijn afgetrokken.

Inkoop horeca, beveiliging, olie tbv verwarming zijn de grootste kosten posten geweest.

© 2024 | Concept en realisatie Buro89