Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post- / bezoekadres

p/a Rubenslaan64, 4383 WG Vlissingen; e-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor / door Koudekerke. Een van de acties die wordt georganiseerd is Koudekerke SR.

De stichting heeft ten doel

  1. Het organiseren van activiteiten dan wel het inzamelen van geld ten behoeve van projecten en/of onderzoek bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel;

In 2017 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden

De Nacht van Koudekerke, Bric en Brac, Vrijmarkt/kofferverkoop en de start van de uitgave van een Dorpskrant.
Alle acties ter bevordering van Koudekerke Samen!
De ontvangen gelden zijn opgebracht door sponsoren, acties, live optredens, merchandising, horeca e.d.
Op het totale bedrag worden de kosten die met de evenementen gepaard zijn afgetrokken.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Werkelijk
2017

BATEN €

Resultaat 2016 101.430
Opbrengsten uit acties 25.723
Donaties 563
Advertenties 60
Flyer Bric en Brac 20
Bric en Brac 185
Emballage 324
Horeca 651
Bijdrage aanschaf tent
(Gymnastiekvereniging) 50
St.Welzijn Veere bijdrage
Moppenvreter 150
__________
Totaal baten 129.156

LASTEN €

Ten onrechte ontvangen van PG Kerk 400
Digiteam/schade toetsenborden 45
Inkoop horeca 13.939
Zweestek Handelsonderneming 1.023
Inkoop schilderijen 98
Delta Security 3.708
Oliehandel Dekker 1.341
Vergoeding G/W/E 425
Rode Kruis 106.732
Kosten bank 92
Definitieve overdracht cheque
Rode Kruis 72
Sec catering 28
Start Dorpskrant Horeca 176
Drukkerij Van Keulen uitgave
Dorpskrant Moppenvreter 716
__________
Totaal lasten 128.795
==========
Resultaat 361

© 2024 | Concept en realisatie Buro89