Naam: Stichting Koudekerke Samen

Fiscaal nummer / Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN): 8568.24.860

Post-/bezoekadres

P/a Braamweg 10 A 4371EN Koudekerke
E-mailadres: info@koudekerkesamen.nl

Doelstelling

Stichting Koudekerke Samen (KouS) is een stichting gericht op het organiseren van activiteiten, inzamelen van geld voor acties voor/door Koudekerke. Een van de activiteiten die werd georganiseerd is KoudekerkeSR.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het organiseren van activiteiten, dan wel het inzamelen van geld ten behoeve van projecten en/of onderzoek bestemd voor een vooraf te bepalen goed doel;

In 2019 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden

In 2018 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden: de N8 van Kou, Koningsdag, Bric en Brac, Vrijmarkt/kofferverkoop en de uitgave van 

De Moppenvreter (huis aan huis) 1x, Sint Nicolaasfeest.

Alle acties ter bevordering van Koudekerke Samen!

De ontvangen gelden zijn opgebracht door sponsoren, donateurs, acties, live optredens, merchandising, horeca e.d.

Op het totale bedrag worden de kosten die met de evenementen gepaard zijn afgetrokken.

Staat van baten en lasten over 2019

St. Koudekerke Samen 2019
Baten
Saldo 01-01-2019 €        3,636.00
Advertentie Moppenvreter €            121.00
Donaties €            511.00
Winterfeest €            623.00
Subsidie gem. Veere 
Sociaal Contact €            630.00
Subsidie gem. Veere 
Kunstroute €            500.00
Nacht van Kou/Koningsdag €      19,248.00
Gem. Veere huur tent 75 bevr. €            400.00
Pinkster evenement €            440.00
Kunstroute €            457.00
Huur tent CVK €            225.00
Totaal €      26,791.00
Lasten
Klimop €              39.00
Kosten Rabo €            130.00
Verzekeringen Don €            733.00
Nacht van Kou/Koningsdag €      17,400.00
Leges gem. Veere €              82.00
fa. Clarijs aanhangwagen €              25.00
Klinkertrekker €              85.00
Aanhangwagen €            810.00
Jumbo €            365.00
Jumbo 31/5 €              53.00
Tuinhuisje €            300.00
Fresia tbv 4 mei €              50.00
Gamma tbv tuinhuisje €              50.00
Fresia tbv Herdenking €              35.00
Kosten Sint Nicolaas 2018 €            209.00
Kunstroute €            500.00
Springkussen €            145.00
Sociaal contact huur Klimop €            340.00
Kerstboom €              55.00
Moppenvreter €        1,052.00
Totaal €      22,458.00
Saldo 31-12-2019 €        4,333.00
© 2024 | Concept en realisatie Buro89